Jalandhar - 24 December 2017

Bhanukul - Dewas - January 2017

Bhanukul - Dewas - January 2017

Performance

Mayur School - Jodhpur - 5th April 2016

Mayur School - Jodhpur - 5th April 2016

Performance

Performance

Indian Habitat Centre, Delhi

Indian Habitat Centre, Delhi

Indian Habitat Centre, Delhi

Chandigarh Sangeet Natak Akademi 2016

Delhi - 18 January 2016

Shaksiyat 2014

Performance

Performance

Performance

Bhakti Sangeet 2013

Bhakti Sangeet 2013

Bhakti Sangeet 2013

Bhakti Sangeet 2013

Bhakti Sangeet 2013

Delhi Music Festival 2011

Delhi Music Festival 2011

Dehradoon 2010

Badami Festival 2009

Pratah Swar 2008

Pratah Swar 2008

Photo Credits :

  • Avinash Pasricha
  • Inni singh
  • Tanveer Farooqui
  • Bhalu Mondhe
  • Satish Paknikar
  • Vijay Kapur
  • Chandu Nafde
  • Shekhar Godbole
  • Dilip Bhojane
  • Shambhunath Bhattacharya