With elder brother Mukul Shivaputra

With Pandit Kumar Gandharva

With Pandit Kumar Gandharva & Vasundhara ji

With Smt Vasundhara Komkali

With Smt Vasundhara Komkali

With elder brother Mukul Shivaputra

With elder brother Mukul Shivaputra

With Smt Vasundhara Komkali & Bhuvanesh

with Alakh(Bhuvanesh 's and Uttara's son)

with Alakh(Bhuvanesh 's and Uttara's son)

Photo Credits :

  • Avinash Pasricha
  • Inni singh
  • Tanveer Farooqui
  • Bhalu Mondhe
  • Satish Paknikar
  • Vijay Kapur
  • Chandu Nafde
  • Shekhar Godbole
  • Dilip Bhojane
  • Shambhunath Bhattacharya